Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRACOWNICY RON

PRACOWNICY RESORTU OBRONY NARODOWEJ

Nabór do  Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

Sekcja Personalno - Organizacyjna Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie:

tel.:  261134975 

Zasady naboru na stanowiska pracowników wojska

Nabór pracowników do Żandarmerii Wojskowej odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie decyzji nr 65/MON ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON nr 4 z dnia 20 marca 2009 r., poz. 57) zmienionej decyzją nr 91/MON ministra obrony narodowej z dnia 23 marca 2011 r.

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje oraz czy spełnia warunki do pracy w Żandarmerii Wojskowej.

Na stanowiska, przewidziane dla pracowników wojska, przyjmowane są osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne na proponowanym stanowisku wybierane spośród absolwentów szkół wyższych i średnich. Wyjątkiem jest stanowisko specjalisty psychologa, na które mogą być przyjmowani absolwenci studiów II stopnia psychologii lub resocjalizacji.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wszystkich kandydatów do pracy i jest organizowane i prowadzone:

  • w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Krakowie oraz jego zamiejscowych komórkach wewnętrznych - Placówkach ŻW w Bielsku Białej, Gliwicach, Kielcach i Lublińcu oraz Wydziale ŻW w Rzeszowie i jego zamiejscowych komórkach wewnętrznych - Placówkach ŻW w Nowej Dębie i Przemyślu - przez Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do pracy wraz z ankietą kwalifikacyjną do organu prowadzącego postępowanie, tj.: Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie (pobierz: wniosek, ankieta kwalifikacyjna)

UWAGA: Wniosek i ankieta powinny zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową. Dokumenty w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane!

Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego przebiegają w sposób następujący:

  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia motywacji kandydata do pracy w Żandarmerii Wojskowej,
  • sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i kartotekach powszechnie niedostępnych,
  • przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego mogą być przeprowadzone testy psychologiczne.

Szczegółowych informacji w zakresie wolnych stanowisk służbowych można uzyskać telefonicznie:

  • w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Krakowie - tel. 261134975
  • w Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie - tel. 261156466
    
pdf

Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Głowackiego 11
30-901 Kraków
tel. 261137411
fax. 261134556
ozwkrakow.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane