Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŻOŁNIERZE ZAWODOWI

Do zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej mogą być powołani (wyznaczeni) niżej wymienieni kandydaci:

- żołnierze zawodowi pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,

- żołnierze rezerwy posiadający przeszkolenie wojskowe (np. w ramach służby przygotowawczej lub przeszkolenia kadr rezerwy),

- osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje do pracy w Żandarmerii Wojskowej oraz czy spełnia warunki do służby w Żandarmerii Wojskowej określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

 Powyższe postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje m.in.:

- przeprowadzenie badania psychologicznego,

- sprawdzian sprawności fizycznej,

- sprawdzenie w rejestrach państwowych,

- rozmowę kwalifikacyjną,

- przeprowadzenie badania psychofizjologicznego (w zależności od potrzeb),

- wywiad środowiskowy w miejscu pracy/służby/zameldowania/zamieszkania.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie Decyzji Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. i rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata:

-  wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do służby lub pracy w Żandarmerii Wojskowej, którego wzór określa załącznik Nr 1 do decyzji (wzór wniosku poniżej),

- ankiety kwalifikacyjnej, której wzór określa załącznik Nr 2 do decyzji (wzór ankiety poniżej).

WNIOSEK DO ANKIETY

ANKIETA KWALIFIKACYJNA

Ponadto kandydaci do zawodowej służby wojskowej w ŻW, w stosunku do których proces kwalifikacyjny zostanie zakończony z wynikiem pozytywnym, muszą uzyskać orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej (na komisję kieruje dowódca jednostki lub w przypadku żołnierzy rezerwy i funkcjonariuszy - właściwy Wojskowy Komendant Uzupełnień).

Dla żołnierzy rezerwy lub funkcjonariuszy:

Po zakończonych kwalifikacjach i znalezieniu odpowiedniego stanowiska dla kandydata oraz po otrzymaniu zgody Dyrektora Departamentu Kadr MON, wydawane jest zaświadczenie o możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej. Po wydaniu zaświadczenia  następuje proces powołania do zawodowej służby wojskowej (na wniosek kandydata - poprzez Wojskową Komendę Uzupełnień właściwą ze względu na miejsce zameldowania) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.

Jak złożyć wniosek i ankietę:

Ankietę kandydatów na stanowiska podoficerskie i szeregowych w Oddziale ŻW w Krakowie oraz Wydziale ŻW w Rzeszowie (w tym w zamiejscowych komórkach wewnętrzych - Placówkach ŻW w: Bielsku - Białej, Gliwicach, Kielcach, Lublińcu, Nowej Dębie i Przemyślu -przesyła się drogą pocztową na adres:

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie,

ul. Głowackiego 11,

30 - 901 Kraków,

bądź dostarcza osobiście do kancelarii jawnej Oddziału Zandarmerii Wojskowej w Krakowie.

W przypadku  kandydatów na stanowiska przeznaczone dla  oficerów we wszystkich jednostkach organizacyjnych ŻW (w tym również w Oddziale ŻW w Krakowie oraz Wydziale ŻW w Rzeszowie), jak również w przypadku kandydatów na stanowiska podoficerskie i szeregowych w Centrum Szkolenia i Oddziale Zabezpieczenia ŻW, wniosek wraz z ankietą przesyła się na adres:

Komenda Główna

Żandarmerii Wojskowej

ul. Ostroroga 35

01-163 Warszawa,

Zakończenie procesu kwalifikacyjnego nie jest równoznaczne z decyzją o przyjęciu do Żandarmerii Wojskowej.

Informacji w zakresie procesu kwalifikacji oraz wolnych stanowisk służbowych w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Krakowie/ Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie można uzyskać telefonicznie pod numerem 261134975

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U.  nr 157 poz. 1846, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1299),

- Decyzja Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON z 2009 r., nr 4, poz. 57)

    
pdf

Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Głowackiego 11
30-901 Kraków
tel. 261137411
fax. 261134556
ozwkrakow.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane